Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

cichystuKot
5410 40dd 500
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viajethra jethra
cichystuKot
3276 1a37
Reposted fromparkaboy parkaboy viaHanoi Hanoi
cichystuKot
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viagdziejestola gdziejestola
cichystuKot
3095 3c35
Reposted fromGIFer GIFer viablueberries blueberries

February 23 2017

cichystuKot
Reposted fromweightless weightless viasweetnothingg sweetnothingg
cichystuKot
1664 3b57
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapalina palina
cichystuKot
4838 b0d0
Edmund Dulac, ilustracje do baśni Andersena, wyd. 1911 r.
Reposted frommental-cat mental-cat viaiblameyou iblameyou
cichystuKot
9416 db37
Reposted fromzie zie viasunako sunako

February 22 2017

cichystuKot
6201 129c
Reposted fromcarol91 carol91 viazEveR zEveR

February 21 2017

cichystuKot
2099 7d0c
cichystuKot
Reposted fromFlau Flau viailovegreen ilovegreen
cichystuKot
9305 54ed
Reposted frombabyface babyface viavesania vesania
cichystuKot
Reposted fromSardion Sardion viailovegreen ilovegreen
cichystuKot
1612 1361
Lost in translation.
Reposted frompeper peper viafreska freska

February 20 2017

cichystuKot
cichystuKot
A czasem nie potrzeba niczego więcej oprócz przytulenia. Żeby ktoś Cię przytrzymał jak się rozpadasz.
Reposted fromawakened awakened viazoou zoou
cichystuKot
cichystuKot
7261 99e4 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaheartbreak heartbreak
7050 5097
Reposted frombitner bitner viaAmericanlover Americanlover
5408 3454 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaanastasie anastasie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl